Bractwo

BRACTWO

Czarnego
Szkaplerza Męki Pańskiej

jest prywatnym stowarzyszeniem osób świeckich i duchownych, propagującym kult męki Pańskiej w ramach charyzmatu Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Ojców Pasjonistów). Zostało ono odnowione w roku 2013 i ma statut stowarzyszenia religijnego, przypisanego do zgromadzenia pasjonistów.

Bractwo, będące wspólnotą duchową, przenika i scala troska o zbawie­nie nie tylko jego członków, ale także środowiska ich życia, parafii, oj­czyzny i świata. Jego członkowie wszystkie czynności życia co­dziennego przepajają duchem codziennej modlitwy i włączają to wszystko w dzieło odkupienia, na wzór Chrystusa cierpiącego na krzyżu.

Św. Paweł od Krzyża napisał:

Wielce skutecznym środkiem do nawrócenia grzeszników i uświęcenia dusz jest częste wspominanie męki Jezusa Chrystusa. Z zapomnienia o Niej pochodzą pożałowania godne zło i nieporządek. Dlatego Najmiłosierniejszy Bóg, w swojej nieskończonej Dobroci raczył udzielić mocnych i łagodnych natchnień dla założenia w św. Kościele tego ubogiego Zgromadzenia, które stawia sobie za cel formowanie gorliwych pracowników i uduchowionych, tak aby byli sprawnymi narzędziami, prowadzonymi mocną Ręką Boga dla zaszczepienia pośród ludu cnót i wyplenienia zła potężną bronią Jego męki, której pełnej miłości mocy przyciągania nie potrafi się oprzeć żadne serce, nawet najtwardsze.

Celem Bractwa

jest włączenie wiernych świeckich w duchowość i misję, które św. Paweł od Krzyża pozostawił swoim duchowym synom i córkom. W tym celu Bractwo stara się

SŁUŻYĆ POMOCĄ

swoim członkom w dążeniu do świętości poprzez dostarczanie materiałów formacyjnych, cykliczne spotkania, doroczne rekolekcje oraz opiekę duszpasterską pasjonistów.

PROPAGOWAĆ POBOŻNOŚĆ 

zwłaszcza pasyjną, zgodnie z duchowością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, zapraszając członków do osobistej modlitwy i rozmyślania oraz przyjęcia Ewangelii jako pierwszej reguły życia.

MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH

oraz ofiarowywać za nich przepisane przez Kościół odpusty, starając się przychodzić z pomocą duszom w czyśćcu.

NIEŚĆ KRZYŻ CODZIENNY

w łączności z Chrystusem, dla dobra Kościoła i świata, a także modlić się za zgromadzenie pasjonistów oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

Do Bractwa

może zostać przyjęty, ten kto

1

OTRZYMAŁ SAKRAMENT BIERZMOWANIA

jest wierzący, praktykujący oraz trwa w pełnej komunii z Kościołem Katolickim (nie ma przeszkód w przyjmowaniu sakramentów)

2

PRAGNIE ROZWIJAĆ POBOŻNOŚĆ PASYJNĄ

w duchu św. Pawła od Krzyża oraz nie należy do innych bractw czy stowarzyszeń o charakterze pasyjnym 

3

PRZYJĄŁ LUB PRAGNIE PRZYJĄĆ CZARNY SZKAPLERZ

który jest zewnętrznym znakiem przynależności do bractwa oraz złożył odpowiednią deklarację

Przywileje i obowiązki

Przynależność do bractwa to przyjęcie do rodziny pasjonistowskiej, a co się z tym wiąże także udział w dobrach duchowych Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Za wszystkich należących do naszej rodziny zakonnej – tak żywych jak zmarłych – w zgromadzeniu ofiarowuje się modlitwy i Msze św. dopóki istnieje nasz zakon.

Członkowie bractwa są zachęcani do:

TRWANIA W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ

poprzez unikanie grzechu oraz częste przystępowanie do sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania.

CZĘSTEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

oraz przyjmowania Komunii Świętej, która pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem.

REGULARNEJ LEKTURY PISMA ŚWIĘTEGO

a zwłaszcza Ewangelii, co pozwala lepiej poznać Boże zaproszenie oraz odpowiedzieć na nie własnym życiem.

PRAKTYKOWAĆ NABOŻEŃSTWA PASYJNE

zarówno te okresowe jak Droga krzyżowa, koronka do Bożego Miłosierdzia czy Gorzkie żale jak też te mniej popularne.

CZĘSTO ROZWAŻAĆ O MĘCE PAŃSKIEJ

zwłaszcza wśród zwykłych zajęć i codziennych obowiązków, wznosząc myśl ku wielkiej miłości Bożej objawionej w krzyżu Chrystusa.

PRAKTYKOWANIA MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

np. poprzez dobre uczynki ofiarowane bliźnim, drobne umartwienia, duchowe postanowienia zmierzające ku wzrastaniu w cnotach.

Statut Bractwa znajdziesz tu –>

Sekcje Bractwa w Polsce

Poniżej podajemy dane już działających sekcji Bractwa przy klasztorach pasjonistów. W roku akademickim 2021/2022 planujemy także spotkania on-line – szczegóły wkrótce.

RAWA MAZOWIECKA, ul. Skorupki 3

Opiekunem wspólnoty jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP (tel. 667 554 438). Spotkania z udziałem członków Bractwa Czarnego Szkaplerza (otwarte, dla wszystkich sympatyków duchowości pasjonistów) odbywają się najczęściej w drugi piątek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w kościele po Eucharystii o godz. 18.30.

ŁÓDŹ, al. Pasjonistów 23

Opiekunem wspólnoty jest o. Krzysztof Zygmunt CP. Spotkania odbywają się w ostatnie piątki miesiącaspotkania Bractwa w Łodzi. Spotkanie członków i sympatyków Bractwa Czarnego Szkaplerza w Sali Odczytów przy kancelarii po mszy wieczornej. Rozpoczynamy nowy cykl wykładów o Męce Pańskiej w oparciu o Encyklopedię Katolicką KUL. Prosimy o wzięcie Pisma Świętego i materiałów do notowania. Zapraszamy!
Początek cyklu- 24.02.2023 r.

PRZASNYSZ, ul. 3 Maja 34

Opiekunem wspólnoty jest o. Jan Koziatek CP.
Następne spotkanie 23 marca 2023  o godz. 18.30 Msza św., a po niej spotkanie.

WARSZAWA GROCHÓW, ul. Zamieniecka 21

Opiekunem wspólnoty jest o. Łukasz Andrzejewski CP. 

Jeśli pragniesz przyjąć Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej jako wyraz służby Chrystusowi Ukrzyżowanemu poprzez modlitwę i ofiarowanie innych praktyk i umartwień, by łączyć się z Nim i korzystać z łask, jakich Bóg udziela przez udział w Bractwie Czarnego Szkaplerza w łączności ze Zgromadzeniem Męki Pańskiej

dołącz do Bractwa Szkaplerznego

ON-LINE  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), Prowincja z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21, w celu kontaktu ze mną oraz przesyłani mi materiałów informacyjnych i formacyjnych. Zgodę można cofnąć kontaktując się z Moderatorem.

  KORESPONDENCYJNIE

  Wypełniając tradycyjną deklarację i wysyłając ją pocztą tradycyjną na adres:

  Klasztor Pasjonistów (Szkaplerz)
  ul. Zamieniecka 21
  04-158 Warszawa

  Pobierz deklarację